TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN

ntbhuyen@tdu.edu.vn

Đại hội công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiu ngày 29/03/2023 ti Hi trường A – Đại hc Tây Đô đã din ra Đại hi Công đoàn cơ s Trường Đại hc Tây Đô ln th V, nhim k 2023 – 2028.

Đến tham d Đại hi có Bà Lê Th Sương Mai – Thành y viên, Ch tch LĐLĐ TP. Cn Thơ; NGND.PGS.TS Phan Văn Thơm – Thành viên Hi đồng Trường, Trưởng khoa Sau Đại hc; Ông Nguyn Đạt Chí – Thành viên Hi đồng Trường; TTƯT.GS.TS Trn Công Lun –Hiu trưởng; TS. Nguyn Ngc Minh – Bí thư Đảng y, Phó Hiu trưởng cùng các thy cô lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, cán b, ging viên, chuyên viên Trường Đại hc Tây Đô.

Nhim k qua Công đoàn cơ s Trường Đại hc Tây Đô đã hoàn thành tt các ch tiêu Ngh quyết Đại hi Công đoàn nhim k 2017 - 2022 đề ra.

Công đoàn phi hp cùng Nhà trường thc hin nhiu gii pháp góp phn nâng cao cht lượng đội ngũ cán b, ging viên, nhân viên và cht lượng dy hc góp phn thc hin thng li nhim v chính tr ca Trường và nâng cao v thế ca t chc Công đoàn. Trong đó, công tác chăm lo đời sng, đại din bo v quyn và li ích hp pháp ca đoàn viên được chú trng hàng đầu.

Phát huy nhng kết qu đạt được, đại hi đã tho lun, đề ra phương hướng, mc tiêu, nhim v và gii pháp nhim k 2023-2028. Trong đó, tp trung xây dng Công đoàn cơ s vng mnh, thc hin tt chc năng, nhim v trong tình hình mi.

Phát biu ch đạo ti Đại hi, Ch tch LĐLĐ TP. Cn Thơ Lê Th Sương Mai biu dương nhng thành tích mà Công đoàn cơ s Trường Đại hc Tây Đô đã đạt được trong nhim k qua và đề ngh BCH Công đoàn Trường nhim k mi tiếp tc đổi mi ni dung, phương thc hot động Công đoàn bng nhiu hình thc, hướng hot động vào vic chăm lo ci thin điu kin làm vic và bo v quyn, li ích ca đoàn viên; gn các hot động Công đoàn vi nhim v dy và hc ca Nhà trường, thi đua hoàn thành xut sc mc tiêu, nhim v nhim k 2023 – 2028.

Đại hi din ra thành công tt đẹp và Đại hi đã 11 bu đồng chí vào Ban chp hành khóa mi, nhim k 2023 – 2028.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông