LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 05/TB-CĐCSĐHTĐ                                             Cần Thơ, ngày       tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tham gia lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn năm 2016

          Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô;

Nay, ban chấp hành Công đoàn xin thông báo đến các tổ trưởng tổ công đoàn và những cá nhân (có tên trong danh sách đính kèm) cùng tham dự buổi lễ cụ thể như sau:

-         Thời gian: vào lúc 15 giờ 30 thứ 4, ngày 13 tháng 7 năm 2016.

-         Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy – Trường Đại học Tây Đô

Để buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các Tổ trưởng công đoàn và các công đoàn viên mới chuẩn bị kết nạp đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng thông báo.

                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                    Trịnh Huề