LĐLĐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

Số: 04/TB-CĐCSĐHTĐ                                           Cần Thơ, ngày       tháng     năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tham gia cổ động cho “Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố năm 2016”

tổ chức tại Trường Đại học Tây Đô.

 
   

 

Căn cứ Kế hoạch về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố năm 2016.

Nhằm động viên tinh thần cho các CĐV trực thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô và các thí sinh thuộc các đơn vị khác tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ. Nay, BCH Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô thông báo đến các tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện công tác truyền thông và vận động CĐV tổ mình tham gia cổ động cho hội diễn văn nghệ với thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian:

+ Từ 07h00 đến 11h00, ngày 11/6/2016 (thứ bảy).

+ Từ 13h00 đến 17h00, ngày 11/6/2016 (dự kiến công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô biểu diễn lúc 16h00).

* Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Tây Đô.

Đề nghị các đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô tranh thủ thời gian tham gia cổ động cho hội diễn. Tổ trưởng tổ Công đoàn lập danh sách ít nhất là 05 công đoàn viên (ngoại trừ các công đoàn viên có tham gia biểu diễn) tham gia cổ động cho hội diễn (đây là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm cho các tổ công đoàn) và nộp lại cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Huyền chậm nhất đến 11h ngày 10/6/2016.

Ban chấp hành CĐCS Trường Đại học Tây Đô đề nghị tất cả đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

     TM. BCH CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

- Các Tổ CĐ Trường;                                              (đã ký)
- Lưu VPCĐ.