LĐLĐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

Số: 06/TB-CĐCSĐHTĐ                                           Cần Thơ, ngày       tháng     năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tham gia cổ động cho “Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ

thành phố Cần Thơ lần thứ XI, năm 2016

 
   

 

Căn cứ Quyết định về việc bạn hành Quy chế Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ thành phố Cần Thơ lần thứ XI, năm 2016;

Nhằm động viên tinh thần cho các CĐV trực thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô và các thí sinh thuộc các đơn vị khác tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ. Nay, BCH Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô thông báo đến các tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện công tác truyền thông và vận động CĐV tổ mình tham gia cổ động cho hội diễn văn nghệ với thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian: 19h00 ngày 23/7/2016 (thứ bảy).

* Địa điểm: Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ (Khu bãi cát).

Đề nghị các đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô tranh thủ thời gian tham gia cổ động cho hội diễn. Tổ trưởng tổ Công đoàn lập danh sách ít nhất là 05 công đoàn viên (ngoại trừ các công đoàn viên có tham gia biểu diễn) tham gia cổ động cho hội diễn (đây là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm cho các tổ công đoàn) và nộp lại cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Huyền chậm nhất đến 11h ngày 22/7/2016.

Ban chấp hành CĐCS Trường Đại học Tây Đô đề nghị tất cả đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

     TM. BCH CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

- Các Tổ CĐ Trường;
- Lưu VPCĐ.

LĐLĐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

Số: 04/TB-CĐCSĐHTĐ                                           Cần Thơ, ngày       tháng     năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tham gia cổ động cho “Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố năm 2016”

tổ chức tại Trường Đại học Tây Đô.

 
   

 

Căn cứ Kế hoạch về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố năm 2016.

Nhằm động viên tinh thần cho các CĐV trực thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô và các thí sinh thuộc các đơn vị khác tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ. Nay, BCH Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô thông báo đến các tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện công tác truyền thông và vận động CĐV tổ mình tham gia cổ động cho hội diễn văn nghệ với thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian:

+ Từ 07h00 đến 11h00, ngày 11/6/2016 (thứ bảy).

+ Từ 13h00 đến 17h00, ngày 11/6/2016 (dự kiến công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô biểu diễn lúc 16h00).

* Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Tây Đô.

Đề nghị các đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô tranh thủ thời gian tham gia cổ động cho hội diễn. Tổ trưởng tổ Công đoàn lập danh sách ít nhất là 05 công đoàn viên (ngoại trừ các công đoàn viên có tham gia biểu diễn) tham gia cổ động cho hội diễn (đây là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm cho các tổ công đoàn) và nộp lại cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Huyền chậm nhất đến 11h ngày 10/6/2016.

Ban chấp hành CĐCS Trường Đại học Tây Đô đề nghị tất cả đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

     TM. BCH CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

- Các Tổ CĐ Trường;                                              (đã ký)
- Lưu VPCĐ.

                                                                          

                                                                                               

Attachments:
Download this file (DS THAM GIA VAN NGHE.doc)DS THAM GIA VAN NGHE.doc[ ]82 kB

LĐLĐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

Số: 03/TB-CĐCSĐHTĐ                                           Cần Thơ, ngày  12  tháng  5  năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc huy động công đoàn viên tham gia cổ động cho Hội thi “Trường Đại học Tây Đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016)

Căn cứ Kế hoạch Hội thi “Trường Đại học Tây Đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016.

Nhằm động viên tinh thần các thí sinh tham gia Hội thi, các tổ trưởng Tổ công đoàn thực hiện công tác truyền thông và vận động công đoàn viên của tổ mình tham gia cổ động cho hội thi với thời gian, nội dung thi và địa điểm như sau:

- Thời gian, nội dung thi:

+ 18h00 tối thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2016, thi vòng trả lời nhanh câu hỏi và vòng sân khấu hóa.

+ 07h30 sáng chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016, thuyết trình bài viết cá nhân.

+ 13h30 chiều chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016, thuyết trình bài viết cá nhân.

- Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Tây Đô.

Theo tinh thần thông báo trên, đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô tranh thủ thời gian tham gia cổ động cho Hội thi. Tổ trưởng tổ Công đoàn lập danh sách công đoàn viên tham gia cổ động hội thi theo từng buổi và nộp lại cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Huyền đến hết ngày 13/5/2016.

Ban chấp hành CĐCS trường Đại học Tây Đô yêu cầu tất cả đoàn viên công đoàn thực hiện tốt thông báo này.

     TM. BCH CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                                 (đã ký và đóng dấu)