STT
Họ tên
Chức vụ
1
Trịnh Huề
Chủ tịch CĐCS
2
Trần Hữu Xinh
Phó chủ tịch CĐCS
3
Phan Thị Kim Tuyến
UVTV BCH CĐCS
4
Trần Thúy Nghiệm
UV BCH CĐCS, kế toán CĐCS
5
Nguyễn Xuân Tiền
UV BCH CĐCS
6
Nguyễn Văn Thuật
UV BCH CĐCS
7
Nguyễn Thị Bích Huyền
UV BCH CĐCS, thư ký CĐCS
8
Trần Thị Tuyết Mai
UV BCH CĐCS
9
Nguyễn Đình Khôi
UV BCH CĐCS
10
Đặng Huy Hoàng
UV BCH CĐCS
11
Lê Văn Lành
UV BCH CĐCS

Chi tiết