Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức vụ Điện thoại
Ông Nguyễn Ngọc Minh Phó Hiệu trưởng   Trưởng ban 0913.783795
 Bà Phan Ngọc Thủy Q. Trưởng phòng Đào tạo   Ủy viên 0909.204416
 Bà Phan Thị Kim Tuyến Trưởng phòng TCKH   Ủy viên 0939.000605
 Ông Tăng Tấn Lộc Phó Trưởng khoa Ngữ văn  Ủy viên  0919.145648
Bà Bùi Thị Nguyên Thủy GV Khoa Cơ bản Ủy viên 0948.817567